Menu Bel ons! Stuur ons een e-mail
RS Vormgeving is een reclamebureau dat zich heeft gespecialiseerd
in reclame, grafische vormgeving, webdesign en drukwerk.
Header RS Vormgeving

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder: "RS Vormgeving | Reclamebureau": De eenmanszaak RS Vormgeving, gevestigd en kantoorhoudende te Lichtenvoorde; "Opdrachtgever": degene die aan RS Vormgeving | Reclamebureau een opdracht verstrekt c.q. degene met wie RS Vormgeving | Reclamebureau een overeenkomst sluit.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met RS Vormgeving | Reclamebureau tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van RS Vormgeving | Reclamebureau, hierna te noemen: "de voorwaarden". 
2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door RS Vormgeving | Reclamebureau uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door RS Vormgeving | Reclamebureau niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 Offertes
Elke van RS Vormgeving | Reclamebureau uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door RS Vormgeving | Reclamebureau, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door RS Vormgeving | Reclamebureau respectievelijk de dag waarop RS Vormgeving | Reclamebureau een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 5 Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6 Prijs
6.1 De door RS Vormgeving | Reclamebureau opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.2 Indien in de offerte een 'vaste' prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen 'vaste' prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij RS Vormgeving | Reclamebureau geldende uurtarieven. 
6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door RS Vormgeving | Reclamebureau aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan RS Vormgeving | Reclamebureau een extra toeslag berekenen. 
6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is RS Vormgeving | Reclamebureau gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen. 
6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door RS Vormgeving | Reclamebureau nog te verrichten diensten. 
6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door RS Vormgeving | Reclamebureau ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen
8.1 Door RS Vormgeving | Reclamebureau in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij RS Vormgeving | Reclamebureau uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen. 
8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat RS Vormgeving | Reclamebureau alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door RS Vormgeving | Reclamebureau is ontvangen. 
8.3 Overschrijding van de termijn verplicht RS Vormgeving | Reclamebureau niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
8.4 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door RS Vormgeving | Reclamebureau ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van RS Vormgeving | Reclamebureau vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd. 
8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van RS Vormgeving | Reclamebureau ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 
8.6 RS Vormgeving | Reclamebureau is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is RS Vormgeving | Reclamebureau gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing. 
8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door RS Vormgeving | Reclamebureau, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico's voor zijn rekening.

Artikel 9 Betaling
9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is RS Vormgeving | Reclamebureau steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door RS Vormgeving, kunnen meteen gefactureerd worden. 
9.2 RS Vormgeving | Reclamebureau is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van RS Vormgeving | Reclamebureau is voldaan. 
9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door RS Vormgeving | Reclamebureau aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van RS Vormgeving) ten kantore van RS Vormgeving | Reclamebureau of een door RS Vormgeving | Reclamebureau te bepalen andere plaats. 
9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van 150,-. 
9.5 Door RS Vormgeving | Reclamebureau in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij RS Vormgeving | Reclamebureau door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. 
9.6 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van RS Vormgeving | Reclamebureau op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar. 
9.7 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan. 
9.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Reclames
10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan RS Vormgeving | Reclamebureau gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van RS Vormgeving | Reclamebureau ter zake vervalt. 
10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door RS Vormgeving | Reclamebureau geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan RS Vormgeving | Reclamebureau te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame. 
10.3 RS Vormgeving dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door RS Vormgeving | Reclamebureau schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen. 
10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter. 
10.5 Indien een reclame door RS Vormgeving | Reclamebureau geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is RS Vormgeving | Reclamebureau, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij RS Vormgeving | Reclamebureau steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Elke aansprakelijkheid van RS Vormgeving | Reclamebureau, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens RS Vormgeving | Reclamebureau, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde. 
11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is RS Vormgeving | Reclamebureau niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken. 
11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat RS Vormgeving | Reclamebureau geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van RS Vormgeving | Reclamebureau zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van RS Vormgeving | Reclamebureau een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt. 
11.1.1 Opdrachtgever is gehouden RS Vormgeving | Reclamebureau te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van RS Vormgeving | Reclamebureau in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers). 
11.1.2 Bij gebruik van foto's in ontwerpvoorstellen zal RS Vormgeving nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto's eigendom zijn van de klant door betalingen aan RS Vormgeving of door zelfgenomen foto's evt. via RS Vormgeving | Reclamebureau.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van RS Vormgeving | Reclamebureau onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van BRS Vormgeving | Reclamebureau of door deze ingeschakelde derden. 
12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is RS Vormgeving | Reclamebureau gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van RS Vormgeving | Reclamebureau tot enige schadevergoeding. 
12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met RS Vormgeving | Reclamebureau gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens RS Vormgeving | Reclamebureau te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is RS Vormgeving | Reclamebureau gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van RS Vormgeving | Reclamebureau tot enige schadevergoeding en onverminderd de RS Vormgeving | Reclamebureau verder toekomende rechten.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door RS Vormgeving | Reclamebureau in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto's, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij RS Vormgeving | Reclamebureau, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van RS Vormgeving | Reclamebureau niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 
13.3 De opdrachtgever staat jegens RS Vormgeving | Reclamebureau in voor het ongestoorde gebruik door RS Vormgeving | Reclamebureau van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart RS Vormgeving | Reclamebureau zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. RS Vormgeving | Reclamebureau is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren. 
13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door RS Vormgeving | Reclamebureau geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van RS Vormgeving | Reclamebureau worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan RS Vormgeving | Reclamebureau, zonder dat RS Vormgeving | Reclamebureau daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van RS Vormgeving | Reclamebureau aan haar over te dragen. 
13.5 Indien een door RS Vormgeving | Reclamebureau uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan RS Vormgeving | Reclamebureau te retourneren, bij gebreke waarvan RS Vormgeving | Reclamebureau zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen. ">